Klassrum i Töllsjöskolan

nätdejting expressen kampanj Skolplikt och närvaro

Närvaro i skolan

app inventor datepicker Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i skollagen kapitel 7.
 
Kommunen ansvarar för att alla skolpliktiga barns rätt till utbildning tillgodoses. (Skollagen 7 kap 21-22 §§) Bildnings- och omsorgsförvaltningen ansvarar för att elever folkbokförda i Bollebygds kommun är inskrivna och fullgör sin skolplikt vid någon skola. Bildnings- och omsorgsnämnden ansvarar för att de elever, som är skrivna i kommunen och har skolplikt fullgör sin skolgång.
 
I kommunens arbete med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan har riktlinjer och rutiner tagits fram. Dessa riktlinjer klargör ansvarsfördelningen för och rapporteringen av hantering av frånvaro. Riktlinjerna gäller för Bollebygds grundskola, introduktionsprogrammet och grundsärskola